کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اسناد یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

– راهبرد میان‌مدت یونسکو در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ در بخش ارتباطات و اطلاعات

هدف راهبردی: ارتقاء آزادی بیان، توسعه رسانه‌ها و گسترش دسترسی به اطلاعات و دانش – با افزایش مهار قدرت دانش ...
خواندن بیشتر
Web Analytics