کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران

دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، کار خود را به عنوان دفتر ملی از سال ۱۳۷۵ آغاز کرد. سپس در ۱۳۸۲ دامنه فعالیت‌هایش را گسترش داد و به دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران ارتقا یافت.حوزه جغرافیایی فعالیت این دفتر شامل چهار کشور ایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.

این دفتر در امور برنامه ریزی مشترک کشوری در حوزه‌های کاری بین بخشی و بین رشته‌ای یونسکو و کمیسیون ملی یونسکو در ایران در مورد تدوین ، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و کارهای یونسکو فعالیت می کند.

کار اصلی این دفتر حمایت و کمک به ترویج صلح و گفت و گوی فرهنگ‌ها در کشورهای عضو با همکاری بخش‌های برنامه‌ای یعنی آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات است. در قلمرو زیر منطقه‌ای متشکل از چهار کشور فوق، دو دفتر ملی یونسکو در کابل و اسلام آباد با امکانات و بودجه مستقل و کارشناسان بین‌المللی در حوزه‌های آموزش و فرهنگ فعالیت می کنند. دفتر خوشه‌ای تهران با توجه به نیازهای دفاتر مذکور آنها را از نظر مالی و کارشناسی حمایت می کند.

آدرس: تهران، زعفرانیه، مجموعه کاخ سعدآباد، کد پستی ۱۹۸۹۶۴۳۹۳۶

تلفن: ۲۲۷۵۱۳۱۵

   نمابر:۲۲۷۵۱۳۱۸

وب سایت: http://www.unesco.org/new/en/tehran/home

 

image_printچاپ
Web Analytics