کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب به سوی جوامع دانش‌محور با همکاری کمیسیون ملی یونسکو - ایران منتشر شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب به سوی جوامع دانش‌محور با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد

 در این گزارش تکامل یا تحول جوامع اطلاعاتی به جوامع دانش‌محور مورد توجه قرار گرفته و آموزش مادام-العمر، آینده آموزش عالی، امنیت انسانی در جوامع دانش‌محور، دانش محلی و بومی و تنوع زبانی و چگونگی مشارکت در جوامع دانش‌محور به تفصیل شرح داده شده است.
گزارش جهانی یونسکو؛ «به سوی جوامع دانش‌محور» هم نویدبخش است و هم نگران‌کننده. از آن جهت که چشم‌انداز جدیدی از بهره‌مندی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای توسعه پایدار و انسانی را به تصویر می‌کشد نویدبخش است. اما از آن منظر که موانع و چالش‌های عمده و ریسک‌هایی در این راه وجود دارد نگران‌کننده است.
این گزارش را دکتر محمدرضا سعیدآبادی استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ترجمه کرده و با همکاری دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و انتشارات مجد در پاییز امسال چاپ شده است.

 

image_printچاپ
Web Analytics