کتاب فرهنگ تشریحی مهندسی سواحل و فیزیک دریا با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد

پیشرفت و توسعه علوم مهندسی دریایی، در گرو واژه‌گزینی مناسب برای واژه‌های بیگانه است؛ زیرا به کمک این واژگان، انتقال مفاهیم علمی به دانش‌پژوهان به درستی انجام می‌شود.

هدف فرهنگ حاضر، ارائه برابر نهادها و توضیح واژگان مربوط به مهندسی سواحل و فیزیک دریا‌ست و در آن تعداد 5755 واژه رایج در مباحث مهندسی سواحل، مدیریت سواحل، فیزیک دریا، جزر و مد و سونامی ارائه شده است.