کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب نمایشنامه آموزشی «افسانه پادشاه و ریاضیدان» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو - ایران منتشر شد(موجود نیست) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب نمایشنامه آموزشی «افسانه پادشاه و ریاضیدان» با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد(موجود نیست)

کتاب نمایشنامه آموزشی «افسانه پادشاه و ریاضیدان» تألیف دکتر مهدی بهزاد و نغمه ثمینی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد.

این کتاب، دربردارنده سه مؤلفه مهم هنر نمایش، فرهنگ سنتی و بومی و علم ریاضی است. در این کتاب، دو استاد برجسته در نمایش و ریاضی، با نگرشی همسو نمونه‌ای نو از ادبیات توسعه را به نمایش گذاشته‌اند که از منظر ریاضی نمونه‌ای جالب ‌است.
نوآوری نگارنده در ترویج علم ریاضیات و همه فهم‌کردن آن در میان جوانان، اثر بدیعی را عرضه کرده است.

image_printچاپ
Web Analytics