کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کتاب"روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی" ( گزارشی به سفارش کنفرانس جهانی آموزش عالی یونسکو در سال 2009) با همکاری کمیسیون ملی یونسکو - ایران منتشر شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کتاب”روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب دانشگاهی” ( گزارشی به سفارش کنفرانس جهانی آموزش عالی یونسکو در سال ۲۰۰۹) با همکاری کمیسیون ملی یونسکو – ایران منتشر شد

کتاب “روندهای آموزش عالی جهانی: رهگیری یک انقلاب فرهنگی” که از سوی سازمان جهانی یونسکو انتشار یافته، توسط کمیسیون ملّی یونسکو در ایران به زبان فارسی ترجمه شده و با حمایت مالی مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی منتشر شده است،

آخرین تحوّلات و موضوعات مربوط به آموزش عالی و دانشگاه ها را بیان کرده است و در آن، چالش ها و نگرانی های امروز آموزش عالی در جهان در حوزه های مختلفی همچون: جهانی سازی و بین المللی شدن، دسترسی، تضمین کیفیت، تأمین بودجه، خصوصی سازی، ارزشیابی، نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که کتاب حاضر می تواند منبع مناسبی برای سیاست‌گذاران و برنامه ریزان آموزش عالی ، مدیران دانشگاه‌ها، استادان و پژوهشگران حوزۀ آموزش کشور باشد.
تألیف: فلیپ جی. التباخ، لیز رِیز برگ، لورا ای. رامبلی
ترجمۀ: دکتر محمد رضا سعید آبادی ودکتر پروین احمد خانلو
ویرایش ادبی و محتوایی: فریده پورهادی خمامی
ویرایش فنی و انگلیسی: مهرناز پیروز نیک
چاپ اول: ۱۳۹۳

image_printچاپ
Web Analytics