کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کمیته تخصصی توسعه کسب و کار - کمیسیون ملی یونسکو-ایران
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
۱آقای علی اصغرکیهانیرییس کمیته
۲آقای احمد فتح الهینایب رییس کمیته
۳آقای فریدون ابراهیمیعضو
۴آقای محمد پاکدامنعضو
۵آقای امیررضا ثابت پیعضو
۶خانم لاله حجازیعضو
۷آقای علی خیالیعضو
۸آقای اکبر رحیمیعضو
۹آقای حسین رضاسلطانیعضو
۱۰آقای نادر رفتاریعضو
۱۱خانم هستی رفتاریعضو
۱۲آقای کاووس سلیمیعضو
۱۳آقای شهرام شکوریعضو
۱۴آقای سعید صیاد چمنیعضو
۱۵خانم نازنین غفاریعضو
۱۶آقای حسین فتاحیعضو
۱۷آقای حسن گلی پورعضو
۱۸آقای علی لاجوردیعضو
۱۹آقای عبدالحسین محمدزادهعضو
۲۰آقای امیر ناهیدعضو
۲۱آقای مهبد رضا نظامی افراشتهعضو
۲۲آقای علی نقیبعضو
۲۳آقای علی یادگاریعضو
۲۴آقای یعقوب زادهعضو
۲۵خانم عطیه فرقانیعضو
۲۶آقای مهدی کریمی تفرشیعضو
۲۷آقای محمد آقا شیخ موسیعضو
۲۸آقای رضا یادگاریدبیر کمیته
image_printچاپ
Web Analytics